Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Goed om te weten

Als vennoot van BRS Microfinance Coop neem je een aandeel in het succes van ondernemers in het Zuiden. Hier vind je meer informatie over het investeringsbeleid en de mogelijke risico’s van deze investering.

Nominale waarde

Je koopt een of meer aandelen met een nominale waarde van 500 euro, met een maximum van 10 aandelen (5000 euro).

Verdeling van het aandelenkapitaal op 31.12.2017

 

A-aandelen
(500 euro/aandeel) 

 B-aandelen
(1000 euro/aandeel)

 C-aandelen
(1000 euro/aandeel) 

 Totaal

 Aantal vennoten 

1061

 0

 3

 1064

 Aantal aandelen

6.235

 0

 12.160

 18.395

 Aandelenkapitaal in euro

3.117.500

 0

 12.160.000

 15.277.500

 

Scheidingsaandeel

A-aandelen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet worden overgedragen, noch onder levenden, noch bij overlijden. Wil je uittreden met je A-aandelen, dan kun je gedurende de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni) een uittredingsverzoek indienen. In een aantal statutaire bepaalde gevallen kan de Raad van Bestuur de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. Hij mag de uittreding niet weigeren uit speculatieve of willekeurige overwegingen.

Bij uittreding heb je recht op een scheidingsaandeel, dat wordt bepaald als het laagste bedrag van de twee volgende bedragen:
a) de nominale waarde van het aandeel (500 euro per aandeel)
b) de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van het aandeel op het einde van het boekjaar waarin de vennoot een uittredingsverzoek heeft ingediend, werd uitgesloten of van rechtswege is uitgetreden.

In geval van uittreding van rechtswege door overlijden van een vennoot met A-aandelen hebben zijn erfgenamen, in afwijking van het voorgaande, steeds recht op de nominale waarde van de aandelen.

Het scheidingsaandeel wordt uitbetaald na de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin je verzoek werd ingediend.

 

Belangrijkste risico’s

Investeren in aandelen houdt risico’s in. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf het Essentiële-Informatiedocument (Eid),de infofiche, het jaarverslag en het investeringsbeleid, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren. BRS Microfinance Coop is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, landenrisico, wisselkoersrisico, renterisico, liquiditeitsrisico, ... Daarnaast kunnen uittredingen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van BRS Microfinance Coop.

 

Kosten

Je betaalt geen instap- of uitstapkosten.

 

Belastingvrijstelling voor particulieren 

Oud regime (tot 2017)
Dividenden op aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen waren (tot 2017) in hoofde van natuurlijke personen gedeeltelijk (tot maximaal 190 euro per belastingplichtige per jaar) vrijgesteld van roerende voorheffing en van aangifte in de personenbelasting.

Nieuw regime (vanaf 2018)
Het Zomerakkoord (Programmawet van 25 december 2017) heeft de fiscale behandeling van dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen gewijzigd. De (vroegere) vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen wordt vanaf 2018 geïntegreerd in een ruimere vrijstelling voor alle dividenden, en dit tot maximaal 640 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar.
Deze vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast, maar wel via de aangifte in de personenbelasting.
Indien een vennoot coöperatieve dividenden ontvangt op zijn Cera-aandelen, dan zal op deze dividenden 30% roerende voorheffing ingehouden worden. De ingehouden roerende voorheffing op deze (en eventuele andere) dividenden (tot maximaal 640 euro) kan vervolgens via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden).

 

Belastingvermindering voor een investering in een ontwikkelingsfonds

Als je als particulier investeert in een erkend ontwikkelingsfonds zoals BRS Microfinance Coop, en voldoet aan de in de wet bepaalde voorwaarden1 , dan kun je een belastingvermindering van 5% krijgen op je investering. Elk jaar kun je nieuwe investeringen op je belastingaangifte aangeven (op voorwaarde dat je in België belastingplichtig bent). BRS Microfinance Coop zorgt dat je tijdig je attest voor de belastingaangifte ontvangt. Als je bijvoorbeeld intekent op het maximum aantal (10) A-aandelen van BRS Microfinance Coop, dan heb je recht op een belastingvermindering van 250 euro (5% van 5000 euro). De belastingvermindering wordt eenmalig toegekend in het jaar van storting. Hou je je aandelen niet ononderbroken gedurende 5 jaar aan, dan zal de genoten belastingvermindering gedeeltelijk teruggenomen worden (ten belope van het aantal maanden tussen de vervreemding van de A-aandelen en het einde van de termijn van 60 maanden).

 

Waar kan ik intekenen?

De inschrijvingsperiode loopt vanaf 11 juni 2018 t.e.m. 30 mei 2019, behoudens vervroegde afsluiting. De totale tegenwaarde van de uitgifte zal worden beperkt tot minder dan 5.000.000 euro. Na afsluiting van de uitgifte zal BRS Microfinance Coop het resultaat bekend maken op www.brs.coop.

Vanaf de start van de uitgifte op 11 juni 2018 verloopt de intekening via de loketten van KBC, KBC Brussels of CBC of via KBC Live (bankkantoor op afstand). Met ingang van 19 juni 2018 zal intekening ook mogelijk zijn via de online toepassingen KBC Touch (PC) en KBC Mobile (smartphone). Bij intekening via KBC Live of online verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden en stemt de kandidaat-intekenaar er eveneens mee in dat (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan op papier kan verstrekt worden.

Ongeacht het kanaal van intekening, verloopt het intekenproces als volgt:

De kandidaat intekenaar is geen klant bij KBC, KBC Brussels of CBC (doorlooptijd ca. 2 werkdagen zowel voor intekening via loket, Live, Mobile en Touch):
1. Een (tijdelijke) zichtrekening wordt geopend op naam van de kandidaat intekenaar.
2. De kandidaat intekenaar zal voorafgaand aan de intekening de geopende zichtrekening van een provisie voorzien.
3. Een BRS-vennotenrekening op naam van de kandidaat intekenaar wordt geopend.
4. De intekening op A-aandelen van BRS wordt uitgevoerd door debitering van de provisie op de zichtrekening.

De kandidaat intekenaar is reeds klant bij KBC, KBC Brussels of CBC (doorlooptijd ca. 1 uur voor intekening via loket en Live en ca. een kwartier voor intekening via Mobile en Touch):

o De kandidaat intekenaar is nog geen BRS-vennoot:
1. Een BRS-vennotenrekening op naam van de kandidaat intekenaar wordt geopend.
2. De intekening op A-aandelen van BRS wordt uitgevoerd door debitering van de zicht- of spaarrekening van de kandidaat intekenaar bij KBC, KBC Brussels of CBC.

o De kandidaat intekenaar is reeds BRS-vennoot:
1. De intekening op A-aandelen van BRS wordt uitgevoerd door debitering van de zicht- of spaarrekening van de kandidaat intekenaar bij KBC, KBC Brussels of CBC.
Op het einde van het intekenproces ontvangt de kandidaat intekenaar een bevestiging van KBC, KBC Brussels of CBC van de uitvoering van zijn opdracht.

Klachten

In geval van klachten kun je je wenden tot het klachtenmanagement van BRS Microfinance Coop, Muntstraat 1, 3000 Leuven, e-mail: invest.brs@brs.coop of via www.brs.coop > contact. Daarnaast kun je je richten tot de ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.
De A-aandelen en de rechten en verplichtingen van BRS Microfinance Coop en van de banken die de loketfunctie vervullen worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.