Veelgestelde vragen over coöperatieve aandelen van BRS

 

Waarin wordt mijn geld geïnvesteerd?

De waarde van je aandeel gaat volledig naar de werking van BRS Microfinance Coop. Wij investeren het in de microfinancieringsinstellingen in het Zuiden waar we mee samenwerken. Zij gebruiken deze middelen op hun beurt om microkrediet aan te bieden aan ondernemende mensen in de regio waarin zij actief zijn. 

Deze instellingen worden zorgvuldig geselecteerd door objectieve specialisten die regelmatig ter plekke gaan. Hiervoor werken we samen met Incofin IM. Zij maken een advies op, waarop het investeringscomité zich baseert om een gegronde beslissing te nemen. Het investeringscomité bestaat uit professionals van KBC, Cera en BRS. Samen bezitten ze een sterke knowhow van de financiële wereld, de werking van coöperaties en de sociale uitdagingen waarmee het Zuiden te maken krijgt. 

We kiezen voor organisaties die financieel gezien sterk in hun schoenen staan, maar ook de sociale impact is van essentieel belang in ons beslissingsproces. Kortom: we willen zoveel mogelijk impact creëren met de middelen die we hebben – en dat op een doordachte, veilige manier. 

Uiteraard volgen we de werking en de sociale en financiële prestaties van onze partners ook nauwgezet op. Maandelijkse rapporten helpen ons om kort op de bal te spelen, maar er is ook opvolging op het terrein. 

Volg hier de weg die je geld aflegt.

Welke financiële opbrengst mag ik verwachten?

Omdat BRS Microfinance Coop een erkend ontwikkelingsfonds is, geniet je van een eenmalige belastingvermindering van 5% op je investering als je je aandeel minstens 5 jaar behoudt.  

Daarnaast geniet je mogelijk van een beperkt dividend. BRS Microfinance Coop streeft in de eerste plaats een sociaal rendement na. Dit kan een beperkende invloed hebben op het financiële rendement. Het dividend kan van jaar tot jaar verschillen. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. 

BRS Microfinance Coop keerde tot en met boekjaar 2016 geen dividend uit. Het dividend van boekjaar 2017 bedroeg 0,5%, dat van boekjaar 2018 0,75% . In 2019  en 2020 werd geen dividend uitgekeerd.  BRS Microfinance Coop heeft de intentie om ook in de toekomst jaarlijks een bescheiden dividend voor te stellen aan de Algemene Vergadering.

 
Op welke rekening wordt het dividend uitbetaald?

Het dividend wordt uitgekeerd op een zicht- of spaarrekening bij KBC Bank/KBC Brussels/CBC Banque of een andere Belgische financiële instelling. Deze rekening moet op naam van de vennoot of van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger staan. Voor gehuwde partners mag een gemeenschappelijke rekening opgegeven worden. 

De vennoot verbindt zich ertoe een eventuele wijziging van zijn rekening te melden aan BRS via zijn KBC/KBC Brussels/CBC-kantoor . BRS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bovenvermelde verplichting door de vennoot. 

Niet opgevraagde dividenden verjaren na verloop van 5 jaar en komen toe aan BRS.  
In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 6 van de statuten, gebeurt de uitbetaling pondspondsgewijs.

 
Zijn de aandelen overdraagbaar?

Neen. 
De A-aandelen zijn niet overdraagbaar, noch onder levenden, noch bij overlijden.

Wanneer kan ik uittreden met A-aandelen van BRS Microfinance Coop?

Vennoten kunnen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, gedurende de eerste zes maanden van ieder boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni) vrijwillig uittreden. 

In een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire zaakvoerder de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. 

 
 
Kan er uitgetreden worden met aandelen van een minderjarige vennoot?

Ja dit kan, maar de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige vennoot heeft een machtiging van de Vrederechter nodig bij de vraag tot uittreding.

Wat gebeurt er bij overlijden van een vennoot ?

Er komt dan automatisch een einde aan het aandeelhouderschap. 
De erfgenamen ontvangen de terugbetaling van maximaal het nominaal kapitaal van 500 euro per aandeel. Het dividend (op de A-aandelen) wordt pro rata berekend tot op datum van overlijden. 

Hoe kan ik deelnemen aan de Algemene Vergadering van BRS MF Coop?
De vennoten ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de Algemene Vergadering.
 
Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

In geval van klachten kan je je wenden tot het klachtenmanagement van BRS Microfinance Coop, Muntstraat 1, 3000 Leuven of invest.brs@brs.coop
Daarnaast kan je je richten tot de ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be

De A-aandelen en de rechten en verplichtingen van BRS Microfinance Coop en van de banken die de loketfunctie vervullen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 

 
Omdat BRS Microfinance Coop een erkend ontwikkelingsfonds is, heb ik recht op 5% belastingvermindering wanneer ik de aandelen minstens 5 jaar houd. Hoe werkt dat?

Als je als particulier investeert in een erkend ontwikkelingsfonds zoals BRS Microfinance Coop, en voldoet aan de in de wet bepaalde voorwaarden, kan je een belastingvermindering van 5% krijgen op je investering. Elk jaar kan je nieuwe investeringen op je belastingaangifte aangeven (op voorwaarde dat je in België belastingplichtig bent). 

BRS Microfinance Coop zorgt dat je tijdig je attest voor de belastingaangifte ontvangt. Als je bijvoorbeeld intekent op het maximale aantal (10) A-aandelen van BRS Microfinance Coop, heb je recht op een belastingvermindering van 250 euro (5% van 5.000 euro). De belastingvermindering wordt eenmalig toegekend in het jaar van storting. Hou je je aandelen niet ononderbroken gedurende 5 jaar aan, dan zal de genoten belastingvermindering gedeeltelijk teruggenomen worden (ten belope van het aantal maanden tussen de vervreemding van de A-aandelen en het einde van de termijn van 60 maanden).

Welke risico’s zijn er verbonden aan A-aandelen van BRS Microfinance Coop?

Investeren in aandelen houdt risico’s in. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf het Essentiële-Informatiedocument (Eid),de infofiche, het jaarverslag en het investeringsbeleid, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren.  

BRS Microfinance Coop is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, landenrisico, wisselkoersrisico, renterisico, liquiditeitsrisico, ... Daarnaast kunnen uittredingen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van BRS Microfinance Coop.  

 
Hoe kan je uittreden als vennoot?

Elke vennoot kan zijn/haar verzoek tot uittreden indienen bij zijn/haar KBC/CBC-kantoor of via KBC-Live. (dit geldt ook voor vennoten die geen klant zijn bij KBC/CBC)

Je registratie tot uittreding is verwerkt. Wanneer gebeurt uitbetaling van je aandeel?

Een praktisch voorbeeld:

De registratie van je verzoek tot uittreding is gebeurd op 15 april 2024. 

  • De uitbetaling van je aandeel (en) gebeurt na de Algemene Vergadering waar we de jaarcijfers van 2024 goedkeuren.  
  • Je zal daarom de betaling van je aandeel (en)  ontvangen  het jaar daarna, kort na de Algemene Vergadering van mei 2025. 
 
Ik ontving attest 281.84 – in welke rubriek van mijn belastingaangifte moet ik dit invullen?

Dit attest 281.84 ontvang je omdat je je A-aandelen vijf jaar (60 maanden) hebt bijgehouden. Na deze periode is het fiscale voordeel van 5% dat je ontving bij de aankoop van je aandelen definitief verworven. Je moet dit enkel bijhouden als bewijsstuk. Je hoeft geen actie te ondernemen in je belastingaangifte.

Heb je je aandelen vroeger verkocht (< 60 maanden) dan ontvang je ook dit attest met de vermelding van het aantal maanden dat je de aandelen in bezit hebt gehad. Je zal dan een gedeelte (pro rata) van het fiscale voordeel terug moeten betalen. Dit doe je  via je belastingaangifte. 

Is er een einddatum voor een BRS-aandeel?

De aandelen zijn coöperatieve aandelen. Daar staat geen einddatum op.

De aandeelhouder kan beslissen om uit te treden door dit in de eerste jaarhelft bekend te maken. Een definitieve uittreding volgt dan na de AV over dat boekjaar.